Társaságunk 2019. március 07-én megtartotta esedékes Elnökségi ülését.

Társaságunk 2019. március 07-én megtartotta esedékes Elnökségi ülését.

Az Elnökség munkatervének megfelelően megtartotta esedékes ülését. Az Elnökség az alábbi napirndi pontokat vitta meg, ill. a következő Határozatokat hozta:

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2019. március 7-i üléséről (2019/2.)

 

Az ülés kezdete: 2019.03.07.  15.08 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Meghívottként:

                        Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Salga Ilona Erzsébet, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának

ügyvezető titkára

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Kimentését kérte:

Viczai Péter alelnök,

Wikhardt Péter főtitkár,

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 15.08-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet. A napirend módosítására korábban sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták 5 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

Napirend:

  1. A 2019. április 6-i MOMBT Közgyűlés elé terjesztendő saját dokumentumok és a MOMBT saját Alapítványa dokumentumainak megtárgyalása. A Közgyűlés szervezési kérdései.

Előadó: Németh Tibor alelnök (írásos előterjesztés);

  1. Az MOMBT 2019. I. félévi további rendezvényei tartalmi és szervezési kérdéseinek

megbeszélése.

Előadók: a rendezvényi programban megjelölt felelősök (szóbeli előterjesztés);

  1. Tagfelvételi kérelmek.

Előadó: Németh Tibor (szóbeli előterjesztés);

  1. Egyebek

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. A 2019. április 6-i MOMBT Közgyűlés elé terjesztendő saját dokumentumok és az MOMBT saját Alapítványa dokumentumainak megtárgyalása. A Közgyűlés szervezési kérdései.

Előadó: Németh Tibor alelnök (írásos előterjesztés);

 

Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

 

AZ ELNÖKSÉG

3/2019. (III.7.) Eln. számú határozata

2019. április 6-ra összehívott beszámoló Közgyűlés napirendjének megállapításáról

 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az éves beszámolókat megvitató Közgyűlés az alábbi napirenddel kerüljön összehívásra:

 

 

1. Beszámoló az Elnökség 2018. évi működéséről, a Társaság 2018. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor alelnök

3. Az Ellenőrző Bizottság 2018. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2018. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, a Társaság főtitkára

 

Az alelnök ismertette az előzetesen az Elnökségnek megküldött és egyeztetett előterjesztéseket, majd az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

4/2019. (III.7.) Eln. számú határozata

a beszámoló Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyásáról

 

1.  Az Elnökség jóváhagyja a 2019. április 6-i beszámoló Közgyűlésre az Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket:

 

- Beszámoló az Elnökség 2018. évi működéséről és a Társaság 2018. évi tevékenységéről,

- Beszámoló a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi költségvetés megállapítására.

 

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság munkáját, és beszámolóját rövidesen írásban is beterjeszti a Közgyűlésnek.

 

Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke 2019. március 4-én elektronikus formában megküldte a Kuratórium 2019. február 28-i ülésének jegyzőkönyvét, amely tartalmazza a Kuratórium beszámolóját az Alapítvány 2018. évi tevékenységéről.

 

Az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Kuratórium fenti írásos beszámolóját külön alpontban, változtatás nélküli formában tünteti fel a „Beszámoló az Elnökség 2018. évi működéséről és a Társaság 2018. évi tevékenységéről” c. előterjesztésben.

 

Az Elnök és az EB elnökének javaslatára az Elnökség 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a következő elnökségi ülésen foglalkozik az Alapítvány Alapító Okiratában kitűzött célok és tevékenységi módok hiánytalan betartásának illetve a tartalmi munka elmélyítésének kérdésével.

 

 

  1. Az MOMBT 2019. I. félévi további rendezvényei tartalmi és szervezési kérdéseinek

megbeszélése.

Előadók: a rendezvényi programban megjelölt felelősök (szóbeli előterjesztés);

 

Az Elnökség meghallgatta a rendezvényi programban megjelölt felelősök beszámolóját, megbízta Németh Tibor alelnököt, hogy a szláv írásbeliségről rendezendő májusi előadásra kérje fel előadónak Hegedűs Ivánt, az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének tanárát.

(A felkérés időközben megtörtént, Hegedűs Iván azt elfogadta, de program-ütközés miatt az időpont módosítását kérte. Az új egyeztetett időpont: 2019. május 16-án 16. 30)

Az első féléves munkaterv az alábbiak szerint módosul:

 

Május 16.

16.30

Előadás a szláv írásbeliség kialakulásáról és jelentőségéről.

Előadó: Hegedűs Iván, az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének tanára

 

 

  1. Tagfelvételi kérelmek.

Előadó: Németh Tibor (szóbeli előterjesztés);

 

Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját a tagfelvételi javaslatokról, és egyetértett Berecz Gabriella (Ajánló: Gilyán György) és Nagy István (Ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával.

 

 

  1. Egyebek

 

4.1. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag tájékoztatott arról, hogy a 2019. évi pályázatok beadása megtörtént (azóta megtörtént a befogadása is). Várjuk az elbírálást.

 

4.2 Thuróczy Lászlóné témafelelős elnökségi tag tájékoztatott arról, hogy az önkéntes segítők számának növelése érdekében jó volna, ha minden elnökségi tag még 1-1 főt bevonna az önkéntes munkába.

 

4.3 Az Elnök tájékoztatott arról, hogy a „Dialogorum” Magyar-Orosz Oktatási és Kulturális Alapítvány 2019. április 26-27-28-i rendezvényében folytatandó együttműködés témájában az egyeztetések megtörténtek.

 

4.4 Az Elnök tájékoztatott arról, hogy a Külkereskedelmi Alapítvánnyal közösen fiatal üzletemberek részére 4-5 előadásból és panel-beszélgetésből álló rendezvényt tervezünk az orosz-belarusz-ukrán üzleti kultúráról.

 

 

Az Elnökség elfogadta, hogy soron következő ülését a szláv írásbeliségről rendezendő előadás előtt tartja a Társaság székhelyén, az időpont ennek megfelelően: 2019. május 16-án 15.00-kor.

 

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 16.15-kor lezárta.

 

 

Budapest, 2019. március 21.

 

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Vissza