Elnökségi ülés 2018. szeptember 04

Elnökségi ülés 2018. szeptember 04

A Társaság Elnöksége 2018. szeptember 04-én megtartotta esedékes ülését.

Az Elnökségi ülés jegyzőkönyve itt tekinthető meg:

EMLÉKEZTETŐ

 

az Elnökség 2018. szeptember 4-i üléséről (2018/5.)

 

Az ülés kezdete: 2018.09.04.16 04 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Dr. Viczai Péter alelnök,

Wikhardt Péter főtitkár,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

 

Meghívottként:

                        Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője 

 

Kimentését kérte:

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 16.04-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet. A napirend módosítására korábban sem írásos sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (7 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

Napirend:

 1. Az Elnökség Ügyrendjének módosítása (a Társaság 2018. április 14-én megtartott Közgyűlésének határozataiból adódó feladat végrehajtása);

Írásbeli előterjesztés.

Előadó: Gilyán György

 1. A MOMBT 2018. II. féléves programjának végrehajtásával kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése;

Szóbeli előterjesztés.

Előadók: Gilyán György és az Elnökségnek az adott programért felelős tagjai.

 1. Egyéb kérdések.

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. Az Elnökség Gilyán György elnök előterjesztésében megvitatta az Elnökség Ügyrendjének módosítására vonatkozó, előzetesen egyeztetett határozattervezetet (a Társaság 2018. április 14-én megtartott Közgyűlésének határozataiból adódó feladat végrehajtása)

 

Az Elnökség 7 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett egyeztette és jóváhagyta a következő határozatot:

 

6./2018. (IX. 04.) Eln. határozat az Elnökség Ügyrendjének  módosításáról

Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (7) bekezdése alapján, az V. Cikk (3) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal megállapított ügyrendjét a következők szerint módosítja:

 

„20. A kötelezettségvállalás

49.§

.

.

(5) Az Elnökség dönt a) valamennyi 250.000 Ft feletti egyedi kiadási tételről, b) minden olyan kérdésről, amelynek alapján a Társaság számára 500.000 Ft-ot meghaladó vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. Az Elnökség döntését követően a kötelezettségvállalási dokumentumot a Társaság elnöke írja alá.

(6) A Közgyűlés által elfogadott költségvetés keretei között – az (5) bekezdésben az Elnökség hatáskörébe utalt kérdések kivételével – összegszerű korlátozás nélküli kötelezettségvállalási joggal rendelkezik a) a Társaság elnöke és b) az általános alelnök.

 (7) Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek továbbá a kulturális alelnök és a főtitkár egyenként az Alapszabályban, illetve az Elnökség Ügyrendjében feladatkörükbe utalt kérdések kapcsán évente 20.000 Ft-ot meg nem haladó keret tekintetében.”

 

 „21. Az utalványozás

50. §

.

.

(6) Utalványozásra jogosultak: a) az elnök és az általános alelnök, b) a főtitkár a Társaság működésével kapcsolatos azon eszközök, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése érdekében, amelyek átvételével egyidejűleg az ellenérték kiegyenlítése készpénzben, csekkel vagy más, készpénzt helyettesítő eszközzel történik, valamint c) a 49. § (7) bekezdés szerint a rendelkezésükre álló összeghatárig az alelnökök.”

 

„22. A teljesítésigazolás

 51. §.

.

.

 (3) A teljesítés igazolója lehet a) a Társaság elnöke, b) az általános alelnök, illetve a főtitkár, c) a pénztáros.”

 

2. függelék a Pénzkezelési Szabályzathoz

 

„17.

 A HÁZIPÉNZTÁR FORGALOMMAL KAPCSOLATOS TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULTAK NÉVSORA

 A házipénztári bizonylatok utalványozására az Elnökség Ügyrendjének 50. § (6) bekezdése alapján az alább felsoroltak jogosultak:

Gilyán György elnök korlátozás nélkül; Németh Tibor általános alelnök korlátozás nélkül; Dr. Viczai Péter kulturális alelnök feladatkörében évi 20.000 Ft-ig; Wikhardt Péter főtitkár feladatkörében évi 20.000 Ft-ig.”

 

 

2. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

 

Az alelnökök közötti részletes feladatmegosztás az Alapszabály V/A. Cikk (7) bekezdése alapján

Név

Funkció elnevezése

Feladatkör

 

Németh Tibor

 

 

általános alelnök

- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, kiemelten javaslattétel a Társaság programjaira, szervezet-fejlesztésére

- kapcsolattartás hazai társadalmi és gazdasági szereplőkkel, a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, az illetékes elnökségi taggal történő együttműködésben

- kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel,

- a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének és kereskedelmi képviseletének illetékes munkatársaival

- ellátja a Társaság gazdálkodási feladatainak ellenőrzését;

 

Dr. Viczai Péter Tamás

 

kulturális alelnök

- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, kiemelten javaslattétel a Társaság kulturális, művelődési programjaira,

- a kulturális és művelődési terület programjai kidolgozásának és megvalósításának koordinálása

- kapcsolattartás hazai és oroszországi kulturális intézményekkel, szervezetekkel,

- a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival.

 

3. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség további tagjainak feladatai

Név

Feladat

 

Filepné dr. Nagy Éva

 

 • támogatja a kulturális alelnököt a Társaság programjainak megszervezésében és lebonyolításában,
 • kapcsolatot tart a magyar-orosz együttműködésben érdekelt hazai oktatási intézményekkel,
 • koordinálja a Társaság pályázati tevékenységét.

 

Thuróczy Lászlóné

 

 • ellátja a Társaság belső önszerveződései (klubok, tagozatok) tevékenységének koordinálásával és felügyeletével kapcsolatos teendőket,
 • közreműködik a Társaság kulturális és társadalmi programjainak megszervezésében és lebonyolításában,
 • kapcsolatot tart a hazai orosz civil szervezetekkel.
 • közreműködik a Társaság tagjaival kapcsolatos kegyeleti feladatok végrehajtásában.

 

Vajda József

 

 • az általános alelnökkel együttműködve részvétel a Társaság külföldi és belföldi kapcsolat-tartásában és kapcsolat-építésében, a Társaság kommunikációjában.
 • segíti a főtitkárt a Társaság pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátásában,
 • segíti a főtitkárt a tagnyilvántartás vezetésében, felügyeli a tagdíj-nyilvántartást,

4. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az elnök helyettesítésének rendje

A Társaság elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén – amennyiben az elnök nem jelölt ki helyettest – a következő sorrendben helyettesítik az Elnökség tagjai

 1. Németh Tibor általános alelnök,
 2. Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnök,
 3. Wikhardt Péter főtitkár,
 4. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,
 5. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,
 6. Vajda József elnökségi tag.

5. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség tagjainak helyettesítési rendje

Az Elnökség tagjai egymást feladataik ellátása során a következőképpen és sorrendben helyettesítik:

 

Németh Tibor általános alelnököt

1. Wikhardt Péter főtitkár,

2. Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnök

Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnököt

1. Németh Tibor általános alelnök,

2. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkárt

1. Németh Tibor általános alelnök,

2. Vajda József elnökségi tag

Vajda József elnökségi tagot

1. Wikhardt Péter főtitkár,

2. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tagot

1. Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnök,

2. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tagot

1. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

2. Vajda József elnökségi tag

 

                                                      ***

 

 1. Az Elnökség Gilyán György elnök előterjesztésében áttekintette a MOMBT 2018. II. féléves programjának végrehajtásával kapcsolatos aktuális feladatokat, és jóváhagyta a módosításokat az alábbiak szerint:

 

 Dátum

Program megnevezése

Szeptember 20. 15.00

A magyar-orosz kapcsolatok helyzete a jelen időszakban

Előadó: Valerij Ljahov, az OF magyarországi nagykövetségének követ-tanácsosa

Október 11. 15.00

Irodalmi délután Alexander Szolzsenyicin, Nobel-díjas író születése 100. évfordulója alkalmából

Október 25.

16.00

Filmvetítés és beszélgetés Geréb Anna filmesztétával a szovjet és orosz filmművészet európai értékeiről (ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8. 1. emelet)

November 8.

15.00

A magyar-orosz kulturális kapcsolatok jelenlegi helyzete

Előadó: Valerij Platonov, az Orosz Kulturális Központ igazgatója, Dr. Nanovfszky György, ny. nagykövet és, Stier Gábor újságíró

November 29. 15.00

Megemlékezés a MOMBT alapító elnökére, Szent-Györgyi Albertre - a Szent-Györgyi Alapítvány és a Nemzetek Háza közreműködésével

Előadó: Wisinger István, író, újságíró

December 8.                  11.00

A MOMBT szokásos évértékelő-évzáró rendezvénye

2019. Január 24.

15.00

Viczai Péter, a MOMBT alelnökének előadása 2018. nyári moszkvai alkotói útjáról és beszélgetés a könyveit megjelentető kiadó vezetőjével

2019. Február

második fele

Az ikonok világa

Előadó: Rúzsa György, ikon-kutató

 

                                                       ***

 1. Egyéb kérdések:

 

a)Az új vezetés törvényszéki bejegyzése

Az MOMBT megkapta a Fővárosi Törvényszék végzését a 2018. április 14-i vezetőségválasztó közgyűlést követően az új Elnök személyében történt változás jogszabályoknak megfelelő törvényszéki átvezetéséről. A Társaság további zavartalan működéséhez szükségek dokumentumok, regisztrációk benyújtása folyamatban van.

Felelős: Gilyán György, határidő: folyamatos

b)Kéri József, korábbi Alelnökünk könyv-hagyatékának gondozása:

 • valamennyi tételbe ex-libris került elhelyezésre az örökhagyó emlékére;
 • az Orosz Kulturális Központ és a Nemzeti Színház kiválasztotta az őket érdeklő tételeket, ezekről lista készült;
 • A hagyaték további tételeit a Hévízi Orosz Közösség kaphatja, illetve a Társaság tagjai részére lehet felajánlani - következő rendezvényeink alkalmával;

Felelősök: Gilyán György, Thuróczy Lászlóné, Filepné dr. Nagy Éva, Németh Tibor (szállításban), határidő: 2018. november 30.

c)„Dialogorum” Magyar-Orosz Oktatási és Kulturális Alapítvány

 • Meg kell erősíteni a 2018.06.26-án, az Alapítvány Eötvös Kollégiumban megtartott Konferenciáján megtörtént a kapcsolatfelvételt, tisztázni kell a lehetséges együttműködés formáit.

Felelős: Németh Tibor, Dr. Viczai Péter; határidő: október 30.

 

                       Kapcsolat-építés kezdeményezése a Magyarországon tevékenykedő

más magyar-orosz baráti társaságokkal, szervezetekkel, illetve e munka eredményiének első áttekintése.

Felelős: Németh Tibor; Vajda József; határidő: folyamatos, ill. november 30.(első áttekintés)

d)A Társaság honlapja;

 • A Társaság tevékenységének folyamatos bemutatása érdekében valamennyi rendezvényünkről és megmozdulásunkról rövid, lehetőleg fotóval kiegészített beszámolót célszerű megjelentetni honlapunkon. Ennek érdekében az egyes rendezvények szervezői, felelősei gondoskodjanak rövid összefoglalók készítéséről. az Elnök jóváhagyását követően a honlapon történő publikálást a Főtitkár intézi.

                        Felelős: az egyes rendezvények szervezői; határidő: folyamatos

 • A Honlapon el kell végezni a szükséges strukturális és szerkesztési revíziót.

      Felelős: Németh Tibor, Wikhardt Péter; határidő: szeptember 15.

e)Önkéntes segítőkkel (aktivistákkal) kötendő megállapodások:

Az MOMBT tevékenységét anyagi ellenszolgáltatás nélkül tevőlegesen támogató (tag vagy nem tag) aktivistákkal – a jogszabályoknak megfelelő - önkéntes munka vállalására vonatkozó Nyilatkozatok elkészítése, megküldése a jelöltek-jelentkezők részére és az aláírások megszervezése.

Felelősök: Thuróczy Lászlóné, Filepné dr. Nagy Éva; határidő: 2018. október 11.

f)Az MOMBT levelezési és értesítési rendszere

A Társaság tagjainak e-mailes értesítéséről, elektronikus levelezésének működtetéséről Wikhardt Péter Főtitkár, a postai úton történő értesítésekről Rózsa István korábbi Elnök (önkéntes segítői munkában) gondoskodnak, szükség esetén Szilágyi György kapcsolódik be e munkába. A tagtársak pontos tájékoztatása érdekében a címjegyzékek karbantartását, a levelezési rendszer koordinálását a Főtitkár végzi.

g)GDPR tájékoztató, Szabályzat:

 • A Főtitkár összeállította a GDPR tájékoztató 1.0-ás változatát. Az Elnökség, ill. az állandó meghívottak körében megküldi további egyeztetésre;

Felelős: Wikhardt Péter; határidő: szeptember 7.

Címzettek általi véleményezés határideje: szeptember 30.

 • GDPR szabályzat 1.0 összeállítása

Felelős: Wikhardt Péter; határidő: lehetőség szerint a soron következő Elnökségi ülésre, de legkésőbb november 30-ig.

 • Tagfelvételi Nyomtatványon a GDPR információ feltüntetése

Felelős: Wikhardt Péter

h)Támogatási pályázatokon való részvétel:

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag tájékoztatott az aktuálisan elérhető pályázatokról, amelyet mielőbb e-mailen is továbbít az elnökségi tagok részére, valamint a további lehetőségek figyeléséről.

i)További tájékoztatások:

 • Dr. Viczai Péter kulturális Alelnök szóbeli tájékoztatót tartott az oroszországi „Viszockij-szökőkút” felavatásáról és ezzel kapcsolatos kitüntetéséről.
 • Thuróczy Lászlóné elnökségi tag tájékoztatott az „Orosz kisebbség”- aláírásgyűjtésről: a szükségesnél jóval több aláírás gyűlt össze, amit a szervezők már benyújtottak az illetékes állami szervnek.
 • Gilyán György elnök tájékoztatott partner-egyesületünk, a Kelet-Európa Üzleti Klub (korábban FÁK Üzleti Klub) ez évi rendezvényeiről, amelyen a MOMBT tagjai is részt vehetnek.
  • Október 3-án: Azerbajdzsán - Magyarország politikai és gazdasági kapcsolatairól Azerbajdzsán magyarországi nagykövetének előadása;
  • November 7-én: Oroszország gazdasági helyzete, Deák András közgazdász, az MTA tudományos főmunkatársának előadása

 

                                             xxx

 

Következő Elnökségi ülés időpontja: 2018. október 11. 14.00; helye: Nemzetek Háza

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 17.36-kor lezárta.

 

Budapest, 2018. szeptember 10.

 

 

Összeállította: Wikhardt Péter főtitkár, szerkesztette: Németh Tibor alelnök

 

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/elnokseg-2018/eln_emlekezteto_20180904-vegleges.pdf

Vissza