Meghívó a közgyűlésre és előterjesztések

2013. március 23-án (szombaton) 10.30 órai kezdettel összehívom a Társaság Közgyűlésének ülésére.

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖK

M E G H Í V Ó

a Társaság Közgyűlésének ülésére

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését

2013. március 23-án (szombaton) 10.30 órai kezdettel összehívom.

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 10.00 órától 10.30 óráig van lehetőség regisztrációra, amelynek során aláírás ellenében a Társaság tagjai megkapják a szavazáshoz szükséges regisztrációs lapot.

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy – az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.00 órai kezdettel, változatlan napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az ülés helye:

Nemzetek Háza (1062 Budapest, Bajza utca 54. I. emelet 1/A.)

Az ülés javasolt napirendje:

1. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

2. Az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása

Előadó: Szvák Gyula elnök (közreműködik a jelölőbizottság elnöke és a szavazatszámláló bizottság elnöke)

 

3. Beszámoló az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: az Ellenőrző Bizottság kijelölt tagja

 

5. A 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

6. Beszámoló a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (számviteli beszámoló) és javaslat a 2013. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 
 

7. A Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadása (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

8. Javaslat a Társaság ifjúsági tagozatának létrehozására (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

9. Előterjesztés a 2013. évi tisztújítással kapcsolatos teendőkről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

10. Javaslat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

11. Különfélék

Tanácskozási joggal meghívottak:

A Közgyűlés Ügyrendjének 5.§ (1) bekezdése alapján a Társaság tiszteletbeli és pártoló tagjai.

Írásos mellékletek:

A napirendi javaslat 1., 3-7., valamint 9-10. pontjához kapcsolódó írásos előterjesztéseket csatoltan megküldöm. Ugyancsak mellékelem a Társaság tagjainak tájékoztatására a Társaság székhelyhasználatával összefüggő kérdésekről az Elnökségnek készült jelentést.

Egyéb információk:

Az előterjesztések elérhetőek a Társaság honlapján (www.mombt.hu), megtekinthetőek a Társaság székhelyén (Nemzetek Háza 1062 Budapest, Bajza u. 54. I. em. 1/A.), illetve a regisztrációra nyitva álló időben (2013. március 23-án 10.00 órától 10.30 óráig) a Közgyűlés helyszínén.

Kérem a Társaság tagjait, hogy részvételi szándékukat vagy távolmaradásukat az ülést megelőzően jelezzék a 06 30 377 00 90-es számon vagy a rozsa.istvan71@chello.hu címen.

Budapest, 2013. március 6.

Szvák Gyula s.k.

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a beszámoló elfogadása az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről.

Az Ellenőrző Bizottság – a korábbi évek gyakorlata szerint – számol be a Közgyűlésnek az éves munkáról.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március 5.

Az Ellenőrző Bizottság nevében:

Parizán Ildikó s.k.

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

Ellenőrző Bizottságának

2012. évi beszámolója

Az Ellenőrző Bizottság munkáját a 2011. évi egyesület törvény figyelembe vételével és éves munkaterve alapján végezte. Az ellenőrző bizottság elnökét, Solcz Évát betegsége miatt, útmutatásai alapján és vele folyamatosan egyeztetve Parizán Ildikó helyettesítette 2012. november végéig. Az ellenőrző bizottság irányítása az ő szakmai tapasztalata alapján történt.

I. félév

2012-ben ellenőrzési terv: a pénzgazdálkodás tartalmi és formai elemeinek törvényes betartása:

Megállapítás: a bizonylati fegyelem számviteli törvény szerinti betartása megfelelő. A könyvelés: egyszeres könyvvezetés (2012. május 31-ig).

11.Pk. 61.047/1989/13. Főv. Törvényszék – Végzés – (2012. IV.10.)

A szervezet új elnevezése: Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

A szervezetet egyben közhasznú szervezetté minősíti.

Az eddigi képviselő, Salga Ilona képviseleti joga megszűnt,

Dr. Szvák Gyula képviseleti joga változatlan.

Gémesi Ferenc új képviselő.

A régi képviseleti jog visszavonása, annak indoka nyitott kérdés, közgyűlés nem szavazta meg. A régi képviseleti jog maradhat, ha annak visszavonására nyomós ok nincs, és azt a közgyűlés elfogadja.

- a közhasznúság a kettős könyvelésre való áttérést írja elő (utólagos ellenőrzés).

- a tagdíj befizetés és a tagnyilvántartás hiányos (utólagos ellenőrzés).

A szervezet gazdálkodása a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve elfogadott és takarékos.

II. félév

A tagdíj-befizetések – többszöri felhívásra – javultak. A nyilvántartás pontosítása – személyes egyeztetéssel – elfogadható.

A második félévben a kettős könyvelésre való áttérés – novemberben – megtörtént.

A 2012. év mérlege, számviteli politika és közhasznúsági jelentése nem ismert az ellenőrző bizottság előtt (utólagos ellenőrzés).

A különböző határidős bevallási kötelezettségek teljesítése rendben (Országos Bírói Hivatal, mérleg, NAV, statisztika, pályázati elszámolás).

A házipénztár kezelése az előírásnak megfelelő.

Folyamatban a házipénztár szabályzat, utalványozás, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, ellenőrzés, aláírási jog meghatározása (utólagos ellenőrzés).

Javaslat: a társadalmi munkára és a külső könyvelésre való megbízási szerződés elkészítése (utólagos ellenőrzés).

A dokumentáció ellenőrzése nem valósult meg (az ígért dokumentációs anyag nem érkezett meg).

Az ellenőrzés formája szúrópróba-szerű, folyamatba épített, átfogó.

Budapest, 2013-03-05.

Parizán Ildikó

Fehér József

EB-tag

EB-tag

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉG

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

a Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

a Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadása.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló2011. évi CLXXV. törvény 29.§ (3) bekezdése előírja, hogy a civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 29.§ (5)-(6) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, továbbá a közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat.

A 30.§ szerint az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet – annak Közgyűlés általi jóváhagyását követően – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál és közzé kell tenni. Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is.

A Társaság 2012. évi tevékenységének adatait bemutató közhasznúsági mellékletét az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március 6.

Szvák Gyula s.k.

Melléklet a Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

(külön pdf-dokumentumban)

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

a Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentésének (közhasznúsági melléklet)

elfogadásáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentését (közhasznúsági melléklet).

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Közgyűlés ügyrendjének megalkotása és módosítása.

A Közgyűlés 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával fogadta el Ügyrendjét, amelynek egy éves alkalmazása során szerzett tapasztalatok, illetve az ifjúsági tagozat létrehozása érdekében a tagozatokra vonatkozó szabályozás megteremtése céljából javasol módosításokat az Elnökség. A javasolt módosítás szövegét a csatolt határozatijavaslat-tervezet melléklete tartalmazza.

A módosítások három csoportba sorolhatóak:

1​ A tagozatok létrehozásával összefüggően az Ügyrend új 11. címmel és 34/A-34/C. §-sal egészül ki (Határozati javaslat mellékletének 1-3. pontja).

2​ Pontosításra kerül az ülés során a határozatképesség biztosítására vonatkozó eljárási szabály (Határozati javaslat mellékletének 4. pontja).

3​ Átvezetésre kerülnek egyes szövegszerkesztési és nyelvhelyességi jellegű módosítások (Határozati javaslat mellékletének 5-9. pontja).

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március

Gémesi Ferenc s.k.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott ügyrendjét a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint módosítja.

Melléklet a …./2013. (…) KGY határozathoz

A Közgyűlés 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott Ügyrendjének módosítása

1. Az Ügyrend II. Fejezetének címe a következőre változik:

„A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI ÉS A TAGOZATOK”

2. Az Ügyrend II. Fejezete a következő 11. alcímmel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi alcímek számozása 11-17-ről 12-18-ra változik:

„11. A tagozatok”

3. Az Ügyrend II. Fejezete a 11. alcímet követően a következő 34/A-34/C. §-sal egészül ki:

34/A.§ (1) A Közgyűlés szakmai, tematikus, illetve életkori szempontokra figyelemmel a Társaság céljainak körébe tartozó, meghatározott tevékenységet végző csoportokat (a továbbiakban: tagozat) hozhat létre.

(2) A tagozat tevékenységében a Társaság rendes, tiszteletbeli és pártoló tagja, illetve olyan személyek is részt vehetnek, akik a Társaságnak nem tagjai, de részvételi szándékukat előzetesen kinyilvánítják. A tagozat tevékenységében részt vevők névsorát a tagozat elnöke tartja nyilván.

(3) Tagozat alakításával a Közgyűlés az Alapszabály szerinti más testületi szerv vagy tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el, utóbbiak hatáskörébe tartozó kérdésekre tagozat nem hozható létre.

(4) A tagozat tevékenységét az Elnökségnek a Közgyűlés által – az Elnökség javaslatára – kijelölt tagja felügyeli.

(5) A tagozatot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára hozza létre és szünteti meg.

34/B.§ (1) Tagozat létrehozását az Elnökség javasolhatja

a​ saját feladatkörében eljárva, illetve

b​ tagi kezdeményezés alapján.

(2) A tagozat létrehozására vonatkozó tagi kezdeményezést – a tagozat tervezett tevékenységi körének és jellegének megjelölésével – az Elnökségnek kell benyújtani.

(3) A Társaság elnöke – az Elnökség véleményének kikérése mellett – az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezett tagozat létrehozását a kezdeményezés benyújtását soron követő Közgyűlés napirendi javaslatába köteles felvenni, ha a kezdeményezők között a Társaság legalább 10 tagja szerepel. Az előterjesztésben az Elnökségnek a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját ismertetni kell.

34/C.§ (1) A tagozat működésére és üléseire a Közgyűlés bizottságainak szervezetére és működési rendjére megállapított 29-34.§-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a​ a tagozat elnökének és alelnökeinek személyére a tagozat, annak létrehozását megelőzően a létrehozandó tagozat tevékenységében részt venni szándékozók egyszerű többsége írásban tesz javaslatot az Elnökségnek,

b​ a tagozat elnökét és alelnökeit a Közgyűlés a Társaság tagjai közül az Elnökség javaslatára választja meg,

c​ a tagozat elnöke és alelnökei megbízatásának megszűnésére a 28.§ (2) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni,

d​ a tagozat ülésére állandó tanácskozási joggal meghívottak körére a 28.§ (5) bekezdését kell alkalmazni,

e​ a tagozat ülését az elnök vagy az arra kijelölt alelnök hívja össze és vezeti,

f​ a tagozat évente legalább egyszer ülésezik,

g​ a tagozat tevékenységét ülésen kívüli formában is kifejtheti,

h​ a tagozat tevékenységéről annak elnöke – a felügyelő elnökségi tag útján – negyedévente beszámol az Elnökségnek.

(2) A tagozat vonatkozásában nem alkalmazandó:

a​ a 30.§ (2)-(3) bekezdése, valamint

b​ a 31.§ (1) bekezdése.

4. Az Ügyrend 10.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A levezető elnök folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét, annak fenntartása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre és az ülés határozatképtelenné válik, úgy az ülést bezárja.”

5. Az Ügyrend

a​ 2.§ (5) bekezdésében a „feltüntetni” szövegrész helyébe a „fel kell tüntetni”,

b​ 11.§ (1) bekezdésében a „részükre” szövegrész helyébe a „számára”,

c​ 23.§ (2) bekezdés h) pontjában a „rögzíteni kell a képviselő nevét és leadott szavazatát;” szövegrész helyébe a „az igenlő, a nemleges és a tartózkodó szavazatok száma mellett a szavazók nevét;”,

d​ 23.§ (2) bekezdés l) pontjában az „időpontját.” szövegrész helyébe a „félbeszakadásának időpontját.”,

e​ 30.§ (3) bekezdésében a „bármely képviselő” szövegrész helyébe az „a Közgyűlés bármely tagja”,

f​ 31.§ (3) bekezdés ötödik mondatában a „határozatképtelenség” szövegrész helyébe a „határozatképesség”, továbbá

g​ 32.§ (6) bekezdésében az „ülés elnökének” szövegrész helyébe az „elnöknek”,

szöveg lép.

6. Az Ügyrend 31.§ (3) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az elnök a határozatképességet folyamatosan vizsgálni köteles; amennyiben a bizottság határozatképtelenné válik, az elnök az ülést bezárja.”

7. Az Ügyrend 34.§ (2) bekezdés k) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az emlékeztető tartalmazza:]

„k) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának időpontját,”

8. Az Ügyrend 36.§ (5) bekezdés h) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) Az emlékeztető tartalmazza]

„h) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának időpontját,”

9. Hatályát veszti:

a​ a 28.§ (1) bekezdésében az „, illetve azok megváltoztatására” szövegrész,

b​ a 31.§ (3) bekezdés hatodik mondata,

c​ a 31.§ (5) bekezdés második mondata.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Vissza