Közgyűlési előterjesztések 5.

A 2013. évi tisztújítással összefüggő teendőkről, a határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

a 2013. évi tisztújítással összefüggő teendőkről

Budapest, 2013. márciusELŐTERJESZTÉS

a 2013. évi tisztújítással összefüggő teendőkről

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály V/A. Cikk (2) bekezdése szerint a Társaság tisztségviselőit a Közgyűlés a Társaság tagjai közül a hivatalban lévő Elnökség megbízatásának lejártát megelőzően legalább tizenöt nappal megtartott ülésén három évre választja meg. A tisztségviselők megválasztásával alakul meg az Elnökség.

Az Alapszabály VI. Cikk (1) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottság a Társaság három évre megválasztott ellenőrző szerve, amely a Közgyűlés által választott elnökből és két tagból áll. Ezen túlmenően az Alapszabály a választásra nézve más előírást nem tartalmaz, de miután a mandátum keletkezésének ideje egybeesik az Elnökségével és utóbbi választására részletesebb szabályok vonatkoznak, így azok szerint célszerű eljárni.

I. A tisztújító Közgyűlés időpontja

A hivatalban lévő Elnökség és Ellenőrző Bizottság mandátumának kezdete: 2010. október 16., így az Alapszabály szerinti választásnak legkésőbb 2013. október 1-jén meg kell történnie.

Pro domo: Az Ellenőrző Bizottság esetében történhetne ez 2013. október 16-án is, de értelmetlen lenne kétszer összehívni a Közgyűlést ilyen rövid időszakon belül, másrészt az új EB – ahogyan az új Elnökség is – csak a korábbi testületek mandátumának lejártával lép hivatalba, így a megbízatási idő semmilyen formában nem csorbul.

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Közgyűlésének Ügyrendjéről szóló 2/2012. (II. 4.) KGY határozat (továbbiakban: Ügyrend) III. Fejezete részletesen szabályozza a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések előkészítésének rendjét.

Az Ügyrend 35. § (1) bekezdése szerint az Elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság megbízatásának megszűnését legalább 45 nappal megelőzően megtartott Közgyűlés elnökből és további 2 tagból álló jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság tevékenységét a főtitkár segíti.

II. A jelölőbizottság megválasztása

Esetünkben tehát egy legkésőbb 2013. szeptember 1-jén megtartott Közgyűlésen meg kell választani a jelölőbizottság tagjait, ugyanakkor ettől korábbi időpontban is megválasztható a testület. Sem az Alapszabály, sem az Ügyrend nem tartalmaz arra nézve szabályozást, hogy leghamarabb mikor lehet a jelölőbizottságot megválasztani, így arra bármikor sor kerülhet, de legkésőbb 2013. szeptember 1-jén sor kell kerüljön.

Az Ügyrend 35. § (2) bekezdése szerint a jelölőbizottság elnöke és tagja nem lehet:

a​ a hivatalban lévő Elnökség tagja,

b​ a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja,

c​ a Társaság tiszteletbeli elnöke,

d​ a Társaság azon tagja, aki valamely posztra jelölést kap, és azt elfogadja.

III. A jelölés folyamata

Az Ügyrend 35. § (3) bekezdése szerint a jelölőbizottság a hivatalban lévő Elnökség, illetve Ellenőrző Bizottság megbízatásának lejártát megelőzően legalább 30 nappal, tehát legkésőbb 2013. szeptember 16-án a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint értesíti a Társaság tagjait a jelölési időszak megnyíltáról, a jelölés utolsó napjáról, illetve arról, hogy az Alapszabály szerint milyen tisztségek esetében szükséges a tisztújítás.

Az Ügyrend 35. § (4) bekezdése szerint a jelölési időszak legalább 15 napos, tehát legalább 2013. október 1-jéig tart, ha az értesítés szeptember 16-án kerül kiküldésre. Ebben az esetben azonban nem lenne tartható a jelölésre vonatkozó többi határidő, ezért indokolt egy korábbi időpontot választani a Közgyűlésre és értelemszerűen az értesítésre is. Azt is figyelembe kell venni, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése szerint a közgyűlési meghívót legalább az ülést megelőzően nyolc nappal ki kell küldeni.

Az Ügyrend 35. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Társaság tagjai a Társaság tisztségviselőire, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó jelöléseiket írásban (ide értve az elektronikus levelet is) jutathatják el a jelölőbizottsághoz. A jelölésnek tartalmaznia kell:

a​ a jelölt teljes nevét,

b​ a jelölésben érintett tisztséget,

c​ a jelölő aláírását.

Az Ügyrend 37.§-ának rendelkezési szerint a jelölőbizottság legkésőbb a jelölési időszak lezártát követő 5 napon belül elkészíti jelentését a Közgyűlésnek, és azt 3 napon belül azt eljuttatja a főtitkárnak. A jelentést a Társaság tagjainak a tisztújító Közgyűlés meghívójával együtt meg kell küldeni. A tisztújító Közgyűlésen a jelentés előadója a jelölőbizottság elnöke.

Az Ügyrend 38.§-a szerint a Társaság tagja a tisztújító Közgyűlésen is jelölhet a tisztújítással megnyíló tisztségekre. A jelöléseket a tisztújítást célzó napirendi pont keretében szóban vagy írásban lehet megtenni a jelölőbizottságnál. A jelölés akkor zárul le, ha a tisztújító Közgyűlésen a levezető elnök kérdésére már egyetlen jelen lévő tag sem kíván további jelölést tenni. A jelölőbizottság a jelentésében szereplő jelöléseket kiegészíti a tisztújító Közgyűlésen tett jelölésekkel, és elkészíti a jelöltlisták tervezetét, külön az Elnökségre és külön az Ellenőrző Bizottságra, amelyeket a levezető elnöknek átad. A jelöltlistára az kerül fel, akinek a jelölését a jelen lévő tagok legalább egynegyede támogatja. A szavazás nyílt. A jelölés elfogadásáról a jelöltnek a szavazás előtt „igennel” vagy „nemmel” nyilatkoznia kell.

IV. Választás a Közgyűlésen

Az Ügyrend 6.§ (1) bekezdése alapján a Közgyűlésen működő mandátum bizottság 1 tagját az Elnökség, 2 tagját az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés ülését legalább 8 nappal megelőzően megtartott együttes ülésén jelöli ki. A mandátum bizottság elnöke az Elnökség által jelölt tag. A mandátum bizottságösszeférhetetlenségére nincsenek szabályok megállapítva.

Az Ügyrend 39.§-ának bekezdése szerint a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökből és további 2 tagból álló szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság elnöke és tagja nem lehet:

e​ a hivatalban lévő Elnökség tagja,

f​ a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja,

g​ a Társaság tiszteletbeli elnöke,

h​ a Társaság azon tagja, aki valamely tisztségre jelölést kap, és azt elfogadja,

i​ az adott tisztújító Közgyűlésen működő jelölőbizottság elnöke és tagja.

V. A tisztújítás időrendi táblája

Időpont

Esemény

Feladat

2013. augusztus 5. (hétfő)

A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása

A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak

2013. szeptember 6. (péntek)

A jelölési időszak lezárulta

A jelölések összegzése

2013. szeptember 11. (szerda)

A jelölőbizottság ülése

A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése

2013. szeptember 14. (szombat)

A jelölőbizottság átirata a főtitkárnak

A jelölőbizottság jelentésének megküldése

2013. szeptember 19. (csütörtök)

Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése

A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése

2013. szeptember 20. (péntek)

A tisztújító közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja

A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni

2013. szeptember 28. (szombat)

A tisztújító Közgyűlés időpontja

Választás

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a mellékelt határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március

(Gémesi Ferenc)

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2013. (III. 23.) KGY határozat

a 2013. évi tisztújításról

1. A Közgyűlés

a​ a Társaság 2013. évi tisztújításával összefüggő feladatok ütemezését a jelen határozat mellékleteszerint állapítja meg;

b​ az Ügyrendje 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a 2013. évi tisztújításra a jelölő bizottság

elnökének:

tagjainak:

választja meg.

2. Ez a határozat a 2013. évi tisztújító Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

Melléklet a …../2013. (…) KGY határozathoz

A Társaság 2013. évi tisztújításával összefüggő feladatok ütemezése

Időpont

Esemény

Feladat

2013. augusztus 5. (hétfő)

A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása

A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak

2013. szeptember 6. (péntek)

A jelölési időszak lezárulta

A jelölések összegzése

2013. szeptember 11. (szerda)

A jelölőbizottság ülése

A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése

2013. szeptember 14. (szombat)

A jelölőbizottság átirata a főtitkárnak

A jelölőbizottság jelentésének megküldése

2013. szeptember 19. (csütörtök)

Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése

A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése

2013. szeptember 20. (péntek)

A tisztújító közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja

A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni

2013. szeptember 28. (szombat)

A tisztújító Közgyűlés időpontja

Választás

 

Vissza