Közgyűlési előterjesztések 2.

Előterjesztész a 2013. évi költségvetés megállapításáról, a határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és

a 2013. évi költségvetés megállapításáról

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és

a 2013. évi költségvetés megállapításáról

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves költségvetés és a számviteli beszámoló elfogadása.

Az Elnökség az alábbiakban számol be a Közgyűlésnek az éves költségvetés végrehajtásáról, és – a tervezett programok, valamint a rendelkezésre álló, illetve megfelelő alappal tervezhető források fényében – tesz javaslatot a Társaság 2013. évi költségvetésére.

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRŐL

A gazdálkodás rendje

A Társaság közhasznúvá válásával 2012-ben a gazdálkodás korábbi formájáról, az egyszeres könyvvitelről,  a kettős könyvelésre kellett áttérni. A naplófőkönyv vezetését első lépésben a közhasznúság jogerőre emelkedésének dátumával lezártuk. Az Ellenőrző Bizottság munkatervében tervezett módon  rész-ellenőrzést végzett, a véleményét írásban rögzítette. A bírósági végzés alapján át kellett vezetni a képviseleti jog és a bankszámla feletti rendelkezési jog módosulását, amely kötelezettség teljesítése a számlavezető bank,  az adóhivatal, valamint a statisztikai hivatal nyilvántartásaiban megtörtént.

Az Elnökség döntése alapján kijelölésre került a könyvvitelt vezető jogi személy (Pékháló Kft., Budapest). A könyvviteli feladatok hivatalos átadása 2012 novemberében realizálódott. A könyvelés – a decemberi kiadások kivételével – az egyszeres könyvelés szerint, a rendelkezésre álló adatok szerintlezárásra került  és elkészült az egyszerűsített mérlegbeszámoló. Átadásra kerültek a kért dokumentumok, pénzügyi bizonylatok, amelyek a kettős könyvelésre történő átfordításukat lehetővé tették.

A 2012. évi költségvetés teljesítése

A Társaság a 2012. évi gazdálkodását a pénzügyi előírások szerint, a Közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján végezte.

A 2012. évi bevételek teljesítésének aránya a tervszámokhoz képest 84.9 %-os, míg a kiadásoké 93.9 %-os. Annak ellenére, hogy a 2011. évi 742 ezer Ft-os kiadást sikerült 2012-ben 608 ezer Ft-ra csökkenteni úgy, hogy közben a Társaság által megvalósított programok száma és minősége növekedett, a 2012. évi bevétel a 2011. évihez képest jelentősen csökkent.

A bevételek csökkenésének alapvető oka a személyijövedelemadó-felajánlások kiesése és a tagdíjfizetés riasztó mértékű visszaesése volt. Az Elnökség mindezen jelenségek megváltoztatására célzott intézkedéseket fogadott el, és a bevételek növelése érdekében külföldi (orosz) pályázati lehetőséget is felkutatott, amelyről döntés az év első felének végén születhet. 2012-ben elmaradtak a pályázati bevételek, amelyeknek beállított tervszáma 2012-re 100 ezer Ft volt. Kisebb mértékű csökkenést realizáltunk a tervezetthez képest a pénzügyi műveletek bevételében, aminek oka a lekötött tőke elmaradt bevételek miatti szükségszerű csökkenése volt.

A kiadások teljesítése során jelentős mértékben sikerült visszafogni a kiadásokat az ügyviteli szolgáltatásoknál, a bankköltségeknél, az anyagjellegű kiadásoknál és kisebb mértékben a honlap üzemeltetésénél. Ugyanakkor meghaladta a tervezettet a postaköltség, amelynek csökkentésére az Elnökség ésszerűbb és koordináltabb munkaszervezésre kérte fel a programszervezéssel és a tagság kiértesítésével foglalkozókat.

A költségvetés teljesítésének fő mutatóit a következő táblázat tartalmazza:

Ezer forintban

Bevételek

Kiadások

 

Terv

Tény

 

Terv

Tény

Egyéb bevételek:

- ebből tagdíj

500

300

107

107

Anyagjellegű ráfordítások:

490

414

Pénzügyi műveletek bevételei:

84

58

Személyi jellegű ráfordítások:

- ebből vezető tisztségviselők juttatásai

200

0

194

0

 

Összes bevétel:

584

165

Összes ráfordítás:

690

608

 

Eredmény:

Terv

Tény

-106

-443

             

A 2012. december 31-i zárás adatait a következő táblázat tartalmazza:

Ezer forintban (egy tizedessel)

Bankban

lekötött

1.500,0

 

folyószámla

379,4

Pénztárban

0,9

Összesen:

1.880,3

Részletes beszámoló adatok

1. Számviteli beszámoló

A Társaság 2012. évben gazdálkodásáról – a számviteli törvénynek és a közhasznú szervezetekre vonatkozó, kapcsolódó előírásoknak megfelelve – kettős könyvvezetés szerinti egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1.886 ezer Ft (ebből: 1.880 ezer Ft pénzeszköz, 6 ezer Ft aktív időbeli elhatárolás) a saját tőke 1.746 ezer Ft. A részletes kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza, amely magában foglalja a mérleget és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatást.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A Társaság 2012-ben költségvetési támogatásban nem részesült.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A 2011. évhez képest a Társaság vagyona – az eredetileg tervezett 106 ezer Ft helyett – 443 ezer Ft-talcsökkent. Ennek oka, hogy – az eredetileg a meglévő vagyonból tervezett egyes kiadások mértékének 2012. évi csökkentésével együtt is – a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából a szükséges minimumösszeg nem folyt be, valamint a tagdíjfizetési fegyelem gyengülése okán a tervezett tagdíjbevétel egy része a tárgyév végéig nem realizálódott.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Társaság 2012-ben évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A Társaság központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települései önkormányzatok társulásától, illetve mindezek szerveitől 2012-ben támogatásban nem részesült.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A Társaság 2012-ben a vezető tisztségviselőinek tevékenységéért nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást.

7. A költségvetés kiadási oldalában meghatározottaktól történő eltérés

Az Elnökség a 6/2012. (II. 4.) KGY határozatban felhatalmazást kapott arra, hogy rendkívül indokolt esetben a Társaság rendelkezésre álló pénzkészletéből a kiadási előirányzatban meghatározottakon felül legfeljebb 200 ezer Ft-ot – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető kiadások fedezésére fordítson. 2012-ben nem volt szükség az előirányzotton felüli kiadás teljesítésére, így az Elnökség nem élt a felhatalmazásban biztosított lehetőséggel.

JAVASLAT A 2013. ÉVRE

A költségvetés tervezésének keretei

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetés tervezéséről a következőképpen rendelkezik:

3.§ (1) A civil szervezet éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el.

(2) A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei(adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban legyenek.

Az Elnökség által benyújtott költségvetési javaslat összeállítása során alapul szolgáltak:

a​ a Társaság tervezett éves programja,

b​ az érvényes szerződések,

c​ az állami támogatások keretszáma,

d​ a vállalkozási tevékenység adatai,

e​ a tapasztalati adatok, forrás-számítások.

Ráfordítások (kiadások)

A 2013. évi kiadásokat az Elnökség alapvetően a 2012. évivel megegyező mértékben tervezi, abból a tapasztalati tényből kiindulva, hogy kellő takarékosság és feszes gazdálkodás mellett a Társaság programjai a 2012-ben megszokott színvonalon 2013-ban is lebonyolíthatóak. 2012. évhez képest ugyanakkor új kiadási tételt jelent a kötelező kettős könyvvezetés költsége. Ezzel összességében 40 ezer Ft-tal lennének magasabb szinten tervezve a ráfordítások (kiadások) a 2012. évihez képest.

Mindazonáltal a tavalyi évhez hasonlóan a nem várt esetekre is készülve az Elnökség kéri a Közgyűlés felhatalmazását, hogy rendkívül indokolt esetben a kiadási előirányzatban meghatározottakon felül legfeljebb 200 ezer Ft-ot – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető kiadások fedezésére fordítson.

A kiadási előirányzat teljesítése szempontjából kockázatot az jelenthet, ha a Nemzetek Háza székhelyváltozása során olyan – előre nem látható – körülmények alakulnának ki, amelyek következtében a Társaság egyes rendezvényeinek lebonyolításáért bérleti díjat kellene fizetni. Ennek elkerülése érdekében a Társaság ragaszkodik ahhoz, hogy a Nemzetek Háza új székhelyén is legyen mód a kisebb és közepes méretű rendezvények ingyenes lebonyolítására.

Bevételek

A bevételek tervezése során szintén a 2012. évi tervszámokból indultunk ki, azzal, hogy az alacsony teljesülés felszámolására 2013-ban hathatós intézkedéseket szükséges hozni.

A 2013-ra tervezett 584 ezer Ft bevétel teljesüléséhez a következők szükségesek:

legalább 120 fő részéről a 2013. évi tagdíj befizetése,

a korábbi évek tagdíj-elmaradásainak rendezése,

a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából legalább a 2011. évi bevétel 50%-ával megegyező összegű bevétel realizálódása,

egyéb bevételek teljesülése (kamatbevétel, hozzájárulások, támogatások, pályázati források stb.).

A Társaság 2013. évben sem tervez gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezni, így abból bevétel sem származik.

A bevételek telesülése érdekében az Elnökség kéri a Társaság tagjait – ha lehetőségük van rá – minél hamarabb tegyenek eleget a tagdíjfizetési kötelezettségnek, továbbá az érintettek rendezzék a korábbi évek valamilyen oknál fogva elmaradt befizetéseit. Az Elnökség a tagdíj kérdéskörét 2013-ban kiemelt ügyként kezeli. Ugyancsak kéri az Elnökség, hogy akinek lehetősége van rá, a 2013. évi adóbevallás során aszemélyi jövedelemadója 1%-át ajánlja fel a Társaságnak.

A Ruszkij Mirhez benyújtott két éves, összesen 22.000 euró összegű pályázatról várhatóan az év második felében születik döntés, így annak felhasználására az Elnökség most nem tud javaslatot tenni, ugyanakkor kéri a Közgyűlést, adjon felhatalmazást arra, hogy – amennyiben ez vagy más pályázat realizálódik – a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – az esetleges támogatások felhasználási kötöttségének megtartása mellett – a Társaság működésére és programjaira fordíthassa. A pályázat elnyerése esetén az összeg felhasználására csak a Ruszkij Mir által meghatározott felhasználási kötöttségek mellett kerülhet sor.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása

Az Elnökség kéri a Közgyűlést, engedélyezze, hogy – a 2012. évhez hasonlóan – a kiadások fedezésére a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeit az Elnökség felhasználja.

Javaslat az átmeneti gazdálkodás szabályaira

Annak érdekében, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásáig a Társaság működésnek költségvetési háttere biztosítható legyen, az Elnökség felhatalmazást kér a Közgyűléstől, hogy az előterjesztésben szereplő költségvetési év végét követően addig az időpontig, amíg a soron következő évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és az előterjesztésben szereplő költségvetési évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítse.

A gazdálkodás szabályozottságával kapcsolatos teendők 2013-ban

A kettős könyvvezetésre figyelemmel elkezdődött a házipénztári szabályzat elkészítése, amely az Elnökség döntését követően léphet hatályba. A szabályzat az Elnökség ügyrendjében már rendezett utalványozási-ellenjegyzési-érvényesítési szabályok mellett rendelkezik a gazdálkodás vitelének részletes szabályozásáról.

További feladatként jelentkezik a számviteli politika elfogadása és a számlarend megalkotása, ami alapján a könyvvezetés maradéktalanul biztosítja a számviteli törvényben előírt beszámoló elkészítését.

Kérjük a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március 8.

Bodrogi Ferencné s.k.

Gémesi Ferenc s.k.

pénztáros

főtitkár

_____________________________________________________________________________________________________________________________

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és

a 2013. évi költségvetés megállapításáról

1​ A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, annak részeként az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását.

2​ A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Társaság 2012. évi költségvetésének bevételeit (bevételi előirányzatát) 730 ezer Ft-ban, ráfordításait (kiadási előirányzatát) 584 ezer Ft-ban állapítja meg a jelen határozat melléklete szerinti részletezésben.

3​ Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy

a​ a költségvetés egyensúlyának biztosítására a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeit – a d)alpontban meghatározott rendkívüli kiadásokra fordítható összeget ide nem számítva – legfeljebb 500 ezer Ft összegben felhasználja;

b​ a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – az esetleges támogatások felhasználási kötöttségének megtartása mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa;

c​ indokolt esetben a Társaság programjainak lebonyolítása érdekében az anyagjellegű ráfordításokra és a személyi jellegű ráfordításokra előirányzott összegek között saját hatáskörében átcsoportosítást hajtson végre;

d​ kivételesen indokolt esetben a költségvetésben előirányzott ráfordítások (kiadások) tervezett összege felett összesen legfeljebb 200 ezer Ft-ot fordítson a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető rendkívüli kiadások fedezésére. Amennyiben az így megnövekedett ráfordítás (kiadás) miatt a költségvetés egyensúlya az a) alpontban foglalt módon sem lenne biztosítható, úgy az Elnökség a Társaság pénzeszközeiből további legfeljebb 200 ezer Ft-ot felhasználhat;

e​ a 2013. év végét követően addig az időpontig, amíg a 2014. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a 2013. évre megállapított kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítse.

Melléklet a …./2013. (…) KGY határozathoz

A Társaság 2013. évi költségvetése

Ezer forintban

Bevételek

Kiadások

   

Megnevezés

Összeg

Egyéb bevételek:

ebből

- tagdíj

- támogatások

500

300

200

Anyagjellegű ráfordítások:

ebből

- rendezvények költségei

- ügyviteli szolgáltatások költsége

- anyagköltség

- postaköltség

- bankköltség

- honlap (weboldal) működtetése

- Nemzetek Háza tagdíj

530

200

90

20

50

40

80

50

Pénzügyi műveletek bevételei:

84

Személyi jellegű ráfordítások:

ebből

- vezető tisztségviselők juttatásai

- rendezvényi és egyéb vendéglátás költségei

200

0

200

 

Összes bevétel:

584

Összes ráfordítás:

730

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

főtitkár

FŐTITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

a 2013. március 23-ai Közgyűlés lebonyolításával összefüggő kérdésekről és

a benyújtott előterjesztésekről

(2013. március 8. 20.00 órai állapot szerint)

I. A közgyűlési meghívó kiküldését megelőzően a Közgyűlés Ügyrendjének (Ügyrend) 4.§ (1) bekezdése szerinti tagi kezdeményezés előterjesztés benyújtására nem érkezett. Felhívom a figyelmet arra, hogyaz Ügyrend 8.§ (5) bekezdése szerint a Társaság tagja a meghívóban nem szereplő napirendi pont megvitatását is kérheti a Közgyűlés ülésén. A kezdeményezés elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt.

II. A meghívóban szereplő napirendhez kapcsolódó előterjesztések az Ügyrend mellékletében meghatározott formai feltételeknek megfelelnek.

III. Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ellenőrző Bizottság beszámolója az EB által elkészített formában került benyújtásra, azt a Társaság elnöke változatlan formában küldi meg a Közgyűlés tagjainak. Pontosításképpen megjegyzem, hogy az EB jelentésében a Társaság képviseletével kapcsolatos megállapítás tévedésen alapul, ugyanis a Közgyűlés 2011. szeptember 24-ei ülésén módosította az Alapszabályt és abban megállapította a képviselet szabályait (általánosságban az elnök, a bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a főtitkár számára határozva meg jogosultságot), majd a létrejött új funkciókra alelnököt és főtitkárt választott. Ezzel a Közgyűlés szabályozta a képviselet kérdését (ami egyébiránt korábban is funkcióhoz és nem személyhez volt kötve), másrészt kijelölte az új tisztségviselők révén az e jogot gyakorlók személyét is, az alelnökök számára az önálló képviselet jogát továbbra sem megengedve. Az eljáró Fővárosi Törvényszék az Alapszabály rendelkezéseiből kiindulva, a Társaság tisztségviselőinek feladatvállalási nyilatkozatait is bekérve, értelemszerűen az alapszabályi rendelkezések szerint jegyezte be a Társaság képviselőit. Vagyis semmilyen utólagos döntési helyzetben nincs a Közgyűlés a képviselet kérdésében, mint ahogyan mulasztást sem követett el az ügyben.

IV. Az Elnökség a Közgyűlésre általa és tagjai által benyújtott előterjesztések tervezetét 2013. március 4-ei ülésén tárgyalta meg és hagyta jóvá, amely ülésen részt vett az Ellenőrző Bizottság képviselője is. Az elnökségi ülés adott keretet az Alapszabály és az Ügyrend szerinti véleményezési és észrevételezési jogok gyakorlására.

V. Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ügyrend 8.§ (8) bekezdése szerint a Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett testületek és tisztségviselők Alapszabály szerinti beszámolására kizárólag írásban kerülhet sor, amely előterjesztés nem tárgyalható helyszíni kiosztásúként. Az előterjesztések benyújtásával a beszámolásra kötelezettek ennek az előírásnak megfelelnek.

VI. Az Ügyrend 6.§ (1) bekezdése szerinti eljárásban az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság kijelölte a Közgyűlésen eljáró mandátumbizottságot, amelynek elnöke Rózsa István, tagjai Bodrogi Ferencné és Szilágyi György. A regisztrációval összefüggő feladatok (így aláírás ellenében a regisztrációs lap kiadása) a mandátumbizottság hatáskörébe tartoznak.

VII. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelölésével kapcsolatos feladatokra létrehozott jelölőbizottság jelentésében a jelölési időszak végéig (2013. február 28.) beérkezett jelölések szerepelnek. Ugyanakkor az Ügyrend 38.§-a alapján a Társaság tagja a tisztújító Közgyűlésen is jelölhet a tisztújítással megnyíló tisztségekre, jelen esetben az Ellenőrző Bizottság elnökének posztjára. A jelöléseket a tisztújítást célzó napirendi pont keretében szóban vagy írásban lehet megtenni a jelölőbizottságnál. A jelölés akkor zárul le, ha a tisztújító Közgyűlésen a levezető elnök kérdésére már egyetlen jelen lévő tag sem kíván további jelölést tenni.

VIII. Az Ügyrend 8.§ (7) bekezdésének rendelkezése alapján a Különfélék napirendi pont alatt számol be az Elnökség a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A​ Ilyen feladatot a Társaság Alapszabályának módosításáról szóló 1/2012. (II. 4.) KGY határozat 2. pontja állapított meg, azzal, hogy megbízta a Társaság elnökét és főtitkárát, gondoskodjanak a Fővárosi Bíróság 11.Pk.6l.047/1989/11. számú végzése szerinti határidőn belül az Alapszabály-módosítás és a szükséges dokumentumok bíróság számára történő benyújtásáról. A határozat végrehajtásra került: a dokumentumokat az elnök és a főtitkár határidőre benyújtották, a Fővárosi Törvényszék a változásokat bejegyezte és a Társaságot 11. Pk.61.047/1989/13. számú, 2012. április 10-i keltezésű végzésével közhasznú szervezetté minősítette.

B​ Folyamatosan végzendő – ilyen értelemben nem lejárt határidejű, de egyes elemeiben végrehajtott – feladatokat tartalmaz az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 4/2012. (II. 4.) KGY határozat 2. pontja, amely az Elnökség számára határozott meg ajánlásokat. Ezeknek a szempontoknak az érvényesítéséről az Elnökség éves beszámolójában ad tájékoztatást.

Budapest, 2013. március 8.

Gémesi Ferenc s.k.

__________________________________________________________________________________________

 

 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI

ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság elismeréseinek megalapítása, és azok odaítélési rendjének meghatározása.

Az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság elismeréseként – a már létező Szent-Györgyi Érem mellett – alapítsa meg a Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet, és határozza meg odaítélésnek rendjét. A Díszoklevél kizárólag a Társaság tagjainak elismerésére szolgálna és – a Díszoklevél erkölcsi súlyának biztosítása érdekében – a javaslat szerint évente összesen három ilyen elismerés lenne kiosztható.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a mellékelt határozati javaslatot.

Budapest, 2012. március „ „

Szvák Gyula s.k.

___________________________________________________________________________

 

 

 

Vissza